• Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany

Aktuality:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (izolácia v domácom prostredí) Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia (zákaz verejných podujatí) Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 Výzva na predkladanie ponúk - Oprava obecného multifunkčného ihriska Príloha č. 1 - Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1, Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2, Výkaz výmer Príloha č. 3, Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4, Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2020 Rozpočet obce Tročany na rok 2020 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Usmernenie pri postupe registrácie chovu Okresný úrad Bradejov - Rozhodnutie - Jednoduché pozemkové úpravy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Samospráva:

 • Starosta obce: Ing. Matúš Stavar
 • Zástupca starostu obce: Zdenko Maník
 • Poslanci OZ:Zdenko Maník, Mgr. Emília Matiašová, Damián Palko, Jozef Palko, Ján Vaňo
 • Kontrolór obce:Ing. František Ježík

KOMISIE OZ:

Komisia pre výstavbu, rozvoj a investície v obci:
MANÍK Zdenko – predseda komisie, poslanec OZ
– Ing. Viera Ježíková z radov občanov
- Vladimír Matiáš z radov občanov

 

Komisia pre mládež, školstvo, sociálne vecí a rodinu:
Palko Damián –predseda komisie, poslanec OZ
– Gabriel Kračanský z radov občanov
– Bc. Mária Staroňová z radov občanov

 

Komisia finančná, majetková a pre čerpanie eurofondov:
MATIAŠOVÁ Emília, Mgr. – predseda komisie, poslanec OZ
– Veronika Ľuniková z radov občanov
– Zuzana Marcinová z radov občanov

 

Komisia pre kultúru, šport a spoluprácu so spoločenskými organizáciami a regionálnu spoluprácu:
Ján Vaňo – predseda komisie, poslanec OZ
– Miroslav Petraško z radov občanov
– Matúš Artim z radov občanov

 

Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie:
Jozef Palko – predseda komisie, poslanec OZ
– Ing. František Ježík z radov občanov
– Miroslav Kurty z radov občanov

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
MATIAŠOVÁ Emília, Mgr. - predseda komisie, poslanec OZ
MANÍK Zdenko
Palko Damián
Palko Jozef
Vaňo Ján

ŠKOLSTVO:

 

Základná škola, roč.: 1.-4.:
Riaditeľka: Mgr. BERECOVÁ Monika
Učitelia: Mgr. BERECOVÁ Monika, Mgr. MIKULOVÁ Viera, Mgr. Martin Matej Hrebík

Kontakt: e-mail - zstrocany@centrum.sk

 

Materská škola:
Riaditeľka: FECKOVÁ Marta
Učitelia: FECKOVÁ Marta, Mgr. MIKULOVÁ Viera

Kontakt: e-mail – mstrocany@centrum.sk

 

Školská jedáleň:
Kuchárka: PALKOVÁ Mária

image description
image description
image description

Zmluvy:

Zmluva o grantovom účte č. 1374/13/0119, Prima Banka (zverejnené 01.04.2020) Zmluva o dielo na výstavbu turistického prístreška, Obecný podnik Kľušov, s. r. o. (zverejnené 06.02.2020) Zmluva o grantovom účte č. 1374/13/0119, Prima Banka (zverejnené 29.01.2020) Kúpna zmluva na nákup komunálej techniky, Ing. Martina Soľaničová – SOLA-TECH (zverejnené 28.01.2020) Zmluva o termínovanom úvere č. 37/007/19, Prima Banka (zverejnené 13.06.2019) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/007/11, Prima Banka (zverejnené 09.04.2019) Zmluva o kontokorentnom úvere č.37/007/11, Dodatok č.6 , Prima Banka (zverejnené 19.04.2018) Zmluva o poskytovaní služieb-odborné rady a usmernenia pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Tročany, Milan Groško-MGP (zverejnené 26.01.2018) Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, ENERGY EUROPE, SE (zverejnené 18.09.2017) Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, VEMEX ENERGO s.r.o. (zverejnené 30.08.2017) Kúpna zmluva na predaj mäsa a mäsových výrobkov, podľa požiadaviek kupujúceho, CIMBAĽÁK s.r.o. (zverejnené 22.08.2017) Licenčná zmluva U2189/2017, MADE spol. s.r.o. (zverejnené 17.08.2017) Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr, MADE spol. s r.o. (zverejnené 17.08.2017) Príloha k zmluve VSN0706201514, Fúra s.r.o. (zverejnené 31.07.2017) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - Družba (zverejnené 02.06.2017) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Tročany (zverejnené 29.05.2017) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/007/11 (zverejnené 25.04.2017) Zmluva na vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov (zverejnené 14.03.2017) Dodatok č.1/2016 k Zmluve o združenej dodávke plynu, Vemex energo s.r.o. (zverejnené 14.02.2017)

O obci

Obec Tročany

Starobylá obec Tročany leží na hranici južného okraja Nízkych Beskýd s Bartošovskou kotlinou, čiastočne v doline Rešovky v nadmorskej výške 345 m n.m. Leží 1 km od hlavnej cesty smer Prešov – Bardejov. Povrch chotára je mierne zvlnený, v severnej časti je miena pahorkatina. Prevláda tu súvislý les. Nachádza sa tu aj sírnatý prameň.

História obce

Kráľ Belo IV. Daroval neznámemu šlachticovi, resp. Šľachticom majetok Tročian, ale aj Raslavíc a Kobýl. Darovacia listina sa nezachovala a jej obsah poznáme len zo stručného záznamu z konca 14. Storočia. Napriek tomu je nepochybné, že Tročany jestvovali nielen počas panovania kráľa Bela IV., teda v rokoch 1235 – 1270, ale aj prípadne skôr. V uvedenej listine boli Tročany zapísané pod latinským názvom Sancta Trinitatis, teda Svätá Trojica. Je zrejmé, že takýto názov mohol vzniknúť len prevzatím duchovného patróna miestneho kostola za názov dediny. Kostol Svätej Trojice bol zaiste jedným z prvých kostolov v oblasti, bol vystavaný na polceste medzi dvoma najstaršími dedinami, a to medzi Raslavicami a Kobylami. Podľa všetkého dedina Tročany vyrastala postupne okolo tohto kostola. Kostol Svätej Trojice patril teda ku skupine kostolov, ktoré vznikli z iniciatívy uhorského kráľa. Vznik kostola predpokladáme v druhej polovici 11. storočia, prípadne v 12. storočí. Dedinou Svätej Trojice /Villa Sancte Trinitatis/ sa nazývali ešte aj v roku 1277. Predstavitelia uhorskej štátnej moci pôvodný slovenský názov Trojčian pomaďarčili na Trochan – Trocsan, z čoho sa spätne vyvinul dnešný nesprávny názov Tročany. Obyvatelia v okolitých dedinách postupne vytvorili a používali rôzne názvy obce (zväčša pomaďarčené), ale obyvatelia Tročian stále používali slovenský názov.

Vývoj názvu obce:

 • 1270 – Trochan
 • 1277 – Villa Sancte Trinitatis
 • 1346 – Troycha
 • 1427 – Nagtrochan
 • 1773 – Trocžany
 • 1786 – Trocschan
 • 1808 – Tročany
 • 1920 – Trojčany
 • 1927 – Tročany
>

Zo stručného zápisu o obsahu spomínanej listiny kráľa Bela IV. nemožno zistiť, komu Tročany daroval. Listina kráľa Štefana V. z roku 1270 uvádza, že kráľ vtedy daroval Tročany Jánovi, zvanému Záhradník. Napokon v roku 1277 kráľ Ladislav IV. síce daroval Tročany neznámemu šľachticovi Ottovi z Biebersteinu, ale Otto sa vlastníctva neujal a Tročany zostali vo vlastníctve zemana Jána a jeho synov Mikuláša a Petra. Tunajším zemanom patrila dedina aj v 14. – 16. storočí. Z iniciatívy zemanov vznikla v prvej polovici 14. storočia pri starom sídlisku nová časť. Nové sídlisko malo slovenský názov Grudovce a maďarský Kis Trochan (Malé Tročany). Sídlisko začiatkom 16. storočia zaniklo. Tročianske sedliacke domácnosti, okrem richtárovej, boli v roku 1427 zdanené daňou kráľovi od 22 port, čo znamená, že Tročany boli stredne veľkou dedinou. Neskôr sa väčšina sedliakov odsťahovala, iní pozemky stratili a stali sa želiarmi. Časť pozemkov zabrali zemania a sami na nich hospodárili. Na prelome 15. – 16. storočia sa tu usadilo rusínske obyvateľstvo. Po odsťahovaní sedliakov a zániku sídliska Grudovce sa počet obývaných domov zmenšoval. Napriek tomu ostali Tročany stredne veľkou dedinou. V roku 1787 mali Tročany 38 domov a 276 obyvateľov, do roku 1828 stúpol ich počet na 360. Okrem zemanov a osadenstva fary tu žilo najmä poddanské slovenské a rusínske obyvateľstvo. Obyvatelia sa poväčšine zaoberali poľnohospodárstvom. V druhej polovici 19. storočia sa čoraz viac zvyšoval národnostný a sociálny útlak, preto sa mnohí Tročanci vysťahovali. Za predmníchovskej Československej republiky väčšina obyvateľstva pracovala v lesoch.

Novodobá história

Z obecnej kroniky sa dá dozvedieť o mnohých významných udalostiach v obci:
r. 1946 – elektrifikácia obce, prvýkrát ožiarili domy Tročian elektrické svetlá
r. 1947 – oprava vojnou zničeného rímskokatolického kostola
r. 1950 – do obce bol dovezený aparát pre miestny rozhlas a začal sa aj používať
r. 1951 – vysypanie cesty
r. 1951 – začiatok výstavby vodovodu
r. 1954 – 1958 – vznik jednotného roľnického družstva
r. 1965 – prístavba ku kultúrnemu domu
r. 1970 – výstavba požiarnej zbrojnice a kanalizácie
r. 1972 – výstavba materskej školy
r. 1975 – viacúčelová vodná nádrž
r. 1980 – zrušená základná škola
r. 1982 – začatá novodobá tradícia volejbalu (volejbal sa v Tročanoch hral už v r. 1948)
r. 1988 – maľovanie kostola, r. 1989 nový zvon, r. 1990 – elektrické zvonenie
r. 1991 – rozšírenie obecného rozhlasu, vybudovanie viacúčelového ihriska pri KSB, zakúpené nádoby a začiatok vývozu tuhého domového odpadu, obedy pre dôchodcov, nová služba občanom – požičovňa propán-butánových fliaš, urobené zábradlie ku kostolu
r. 1992 – drevený gréckokatolícky Kostol sv. Lukáša – národná kultúrna pamiatka – začiatok sprievodcovskej činnosti a vyberania vstupného pre návštevníkov, obnovenie činnosti obecnej knižnice, rozšírenie kanalizácie, polaminovanie vodnej nádrže, začatá plynofikácia obce
r. 1993 – plynofikácia obce – plyn spustený 12.11.1993, vznik klubu KDH, vznik miestnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov, po ukončení plynofikácie asfaltovanie cesty v obci, panelová cesta za potokom, zavedenie telefónnych pevných liniek, rozšírenie vodovodu
r. 1994 – rekonštrukcia elektrickej siete a verejného osvetlenia, schválený erb obce
r. 1995 – oslavy 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci za prítomnosti pomocného biskupa Košickej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera
r. 1996 – plynofikácia materskej školy, zmena vo vedení farnosti – správcu farnosti Karola Džupinu vystriedal duchovný otec Stanislav Novotný
r. 1999 – znovuzriadenie jednotriednej Základnej školy v Tročanoch (po 19 rokoch – po celý čas žiaci dochádzali do susednej obce Janovce), zomrel dlhoročný správca farnosti Karol Džupina (pôsobil tu 41 rokov)
r. 2000 – misie v našej farnosti
r. 2003 – začatie výstavby Domu nádeje, volejbalisti z Tročian sa stali majstrami okresu
r. 2004 – posviacka a uvedenie Domu nádeje do prevádzky
r. 2012 – obnova parku pred obecným úradom, prístavba materskej školy a školskej jedálne

Erb obce Tročany

Vo februári 1994 bol spracovaný návrh na symboly obce (erb, vlajka, pečať). Pri tvorbe návrhu obecného erbu sa jeho navrhovateľ pridržiaval zachovaného odtlačku obecného pečatidla z r. 1787 na písomnosti zo 14. Novembra 1787. V tomto odtlačku oválneho tvaru je čitateľný latinský kruhopis „SIGIL: TROTSANY: 1787, v preklade „Pečať Tročany“. V pečatnom poli je vyobrazený medzi ratolesťami mesiac s tvárou. Spracovaný návrh – v modrom štíte medzi striebornými ratolesťami strieborný mesiac s tvárou – bol v marci zaevidovaný a prijatý Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR. Symboly Tročian sú evidované v Heraldickom registri pod signatúrou T – 23/ 94. Na základe tohto schváleného návrhu boli vyhotovené symboly obce.

Kontakt

Adresa:
Číslo telefónu:

Mobil:
E-mail:
Web:

Obecný úrad Tročany, Tročany 22, 086 41 Raslavice
054/4792 405

0907 924 526 - Ing. Matúš Stavar - starosta obce
obectrocany@gmail.com
www.trocany.eu

Úradné hodiny:
PO : 8:00 – 16:00
UT: 8:00 – 16:00
ST: 8:00 – 16:00
ŠT: 8:00 – 16:00
PI: 8:00 – 16:00

2014 Created by erik